Praktijkgerichte Industriële Akoestiek <<< Terug

INHOUD
Deze cursus is voor een grote groep die te maken heeft met geluidsoverlast.

TIMING/
DEEL 1 = 4 avonden vanaf 7 mei 2020 19uur Soepje + broodjesmaaltijd vanaf 18u15 de les start stipt 19u

Deel 2 = 3 Namiddagen vanaf 11Juni 2020 13u30 Soepje + Broodjesmaaltijd. Start cursus 14u stipt.

Docenten hebben dagelijks te maken met de problematiek rond geluid in industriële omgevingen. Ze leggen het niet op academische wijze uit maar op een in de praktijk bruikbare wijze.

De cursus is door de docenten recent herwerkt en aangevuld: is een uniek naslagwerk dat praktijkgerichte hulp geeft aan ieder die met deze materie in contact komt. (milieu-eisen, klachten geluidsoverlast, trillingsvrije opstellingen
dus voor : preventie adviseurs, , architectenbureaus, ontwerpers, facility managers, leveranciers van apparatuur en oplossingen, fabrikanten ventilatoren, maar ook bedrijfsgeneesheren , enz..)


INHOUD (deel 1)

1. WAT IS GELUID?

1.1 geluid en de mens
(hinder, maatschappij, klachtenbehandeling)
1.2 de natuur van geluid...wat is het, hoe onstaat het, hoe plant het zich voort?
1.3 snelheid van geluid
1.4 toonhoogte en geluidsterkte ...of... golflengte, frequentie, amplitude
1.5 soorten golfvormen van geluidsdruk ... en hoe ervaren we dat?
1.6 harmonische golf
1.7 tijdbeeld en spectrum
1.8 klankkleur
1.9 de fase van golven
1.10 interferentie van geluidsgolven
1.11 zweving
1.12 het Doppler-effect
1.13 supersone knal
1.14 resonantie
1.15 lopende en staande golven
1.16 longitudinale versus transversale golven
1.17 geluid bij mens en natuur
1.18 tekstvragen

2. KWANTIFICEREN VAN GELUID

2.1 geluidsdrukniveau: waarom de decibel?
2.2 rekenen met logaritmen
2.3 definitie van geluidsdrukniveau
2.4 definitie van geluidsvermogenniveau
2.5 definitie van geluidsintensiteitsniveau
2.6 relatie geluidsdruk en geluidsvermogen: geometrische uitbreiding
2.7 extra- en interpolatie van geluidsdrukniveaus
op een afstand t.o.v. een bron
2.8 frequentiespectra: terts- en octaafbanden
2.9 gehoorveld: hoe luid en bij welke frequenties?
2.10 isofooncurven: curven van gelijke luidheid
2.11 frequentiewegingen: dBA, dBB, dBC, dBD
2.12 'noise rating' curven: NR
2.13 equivalent geluidsniveau: Leq
2.14 sound exposure level: SEL
2.15 percentielwaarden: Ln
2.16 tijdsweging bij geluidsmeting: FAST, SLOW, IMPULSE
2.17 maximale, minimale en piekgeluidsniveaus: Lmax, Lmin, LPeak
2.18 witte en rose ruis
2.19 samenvatting rekenen met geluidsniveaus en fysische eenheden
2.20 meetapparatuur
2.21 tekstvragen

3. GEHOORSCHADE EN BESCHERMING

3.1 werking van het oor
3.2 wat is gehoorschade?
3.3 wanneer loopt men gevaar?
3.4 andere persoonlijke schade door geluidsoverlast
3.5 gehoorbeschermingsmiddelen ... en hoe (on)veilig zijn ze?
3.6 tekstvragen

4. GEDRAG VAN GELUID

4.1 soorten geluid: stabiel, tonaal, intermitterend...
4.2 diffusie en diffractie
4.3 reflectie en spiegelbronnen
4.4 absorptie, isolatie, afstraling en galm
4.5 invloed van wind en temperatuur
4.6 soorten geluidsvelden
4.7 tekstvragen

5. METEN EN BEREKENEN VAN GELUID

5.1 keuze meetmethode in functie van de meetomstandigheden
5.2 directe immissiemeting
5.2.1 toepassing, modaliteiten en correcties
5.2.2 lange termijnmetingen; percentielmetingen
5.2.3 extra- en interpolatie van geluidsdrukniveaus op een afstand
t.o.v. een bron
5.2.4 geluidsimmissie meting op de arbeidsplaats
5.2.5 geluidsuitstraling van (grote) toestellen met ruimte onafhan-
kelijke karakterisering
5.3 immissie relevante bronsterkte
5.4 geconcentreerde bronnen
5.5 aangep aste meetvlakken
5.6 rondommethode
5.7 immissieberekening vanuit geluidsoverdracht (overdrachtsmodel)
5.8 uitstraling door gebouwen
5.9 galmmeting en berekenen van absorptie
5.10 bronvermogenbepaling van toestellen
5.10.1 bepaling van het bronvermogen door het meten van geluidsdruk
5.10.2 bepaling van het bronvermogen door gebruik van een referentie vermogen bron
5.10.3 bepaling van het bronvermogen door intensiteitsmeting op discrete punten
5.10.4 bepaling van het bronvermogen door intensiteitsmeting door scanning
5.11 dosismeting
5.12 tekstvragen

6. GELUIDSBEPERKENDE MAATREGELEN

6.1 welke maatregelen eerst?
6.2 korte impressie van middelen
6.3 trillingsdemping ... een stukje theorie
6.4 Helmholtz-resonantie: een nuttig principe
6.5 tekstvragen

7. WETGEVING

7.1 europese wetgeving geluid op de arbeidsplaats (2003/10/EG of KB 16 januari 2006)
7.1.1 situering
7.1.2 uitleg bij de voornaamste begrippen en methoden
7.1.3 wetteksten
7.2 Vlarem: vlaamse reglementering over de milieuvergunningen
7.2.1 situering
7.2.2 uitleg bij de voornaamste begrippen en methoden
7.2.3 wetteksten
7.3 europese richtlijn omgevingslawaai
7.3.1 situering
7.3.2 uitleg bij de voornaamste begrippen en methoden
7.3.3 wetteksten
7.4 milieureglementering brussels gewest
7.4.1 situering
7.4.2 uitleg bij de voornaamste begrippen en methoden
7.4.3 wetteksten
7.5 milieureglementering waals gewest
7.5.1 situering
7.5.2 uitleg bij de voornaamste begrippen en methoden
7.5.3 wetteksten

8. RAPPORTERING

8.1 wat moet een goed rapport bevatten?
8.2 rapportvoorbeeld

9. NORMEN, WETTEN EN WEBSITES

9.1 normen
9.2 wetten
9.3 nuttige websites
9.4 nawoord en referenties

INHOUD (deel 2)

Inleiding

1. BRONMAATREGELEN
• aanpak van een lawaaiprobleem
• wat is te veel lawaai?
• ervaring van geluiden
• kosten en baten van geluidwerende voorzieningen
1.1. voorbeelden van veranderingen aan machines
1.2. actieve geluiddemping (anti geluid)
1.3. geluiddempers
• geluidwerende roosters
• absorptiedempers
• resonatiedempers
• helmholz resonator dempers
• pijpresonators, uitlaatdempers
• (stoom-) afblaasdempers met of zonder diffusor
• reactieve dempers
• speciale dempers voor compressoren
• transformatiedempers
1.4. ontdreuning
1.5. leiding en kanaalisolatie
• ISO 15665
• pijpbeugels
1.6. trillingdempers en machinefundaties
• stalen veren
• rubberen trillingdempers
• gebouwen en bouwkundige constructies
• air cushions
• machine fundaties
• active vibration control (anti trilling)
1.7. voorbeeld berekening trillingisolatoren
1.8. geluidberekeningen voor luchtkanalen en ventilatoren
• gegevens voor een geluidberekening
• principe van een geluidberekening
• geluidproductie van ventilatoren
• kanaaldemping
• vrije veld
• geluid in een besloten ruimte
• voorbeeld
1.9. drukverlies in kanalen (Fluïda)
• berekening
• drukverschil
• viscositeit
• Moody diagram
• dimensioneren
• hydraulische schakelingen
• verdunningsfactor
• transmissie berekening
• warmtegeleidingcoëfficiënt
• geluiddempers
1.10. tekstvragen

2. OVERDRACHTSMAATREGELEN
2.1. omkastingen
• basis principes
• modulair systeem
• geluidwerende containers
• maatwerk systemen en grote omkastingen (gebouwen)
2.2. afscherming
• basis principes
• scherm in een vrij geluidveld
• scherm in een diffuus geluidveld
• speciale uitvoeringen
• ontwerpparameters
2.3. geluidwering van gebouwen
• basis principes
• sandwich panelen
• deuren, poorten
2.4. beglazing / vensters
2.5. tekstvragen

3. RUIMTEAKOESTIEK
3.1. geluidabsorptie
• nadelige gevolgen van te veel galm
o desoriëntate
o slechte spraakverstaanbaarheid
o cocktailparty effect
o te hoog geluidniveau
• gewenste nagalmtijden
• baffles
• wand- en plafondbekleding
3.2. gebouwindeling, scheidingswanden (creëren van afzonderlijke ruimten voor lawaaige
machines)
3.3. tekstvragen

4. PRAKTIJKVOORBEELDEN
• plooimachines
• bollenmolen
• geluiddemper in schoorsteen
• geluiddemper in afgas kanaal
• zuurkast in laboratorium
• gas reduceerstation
• maalinstallatie voor steen
• testruimte voor tandwielkasten
• geluiddemper in afzuigkanaal

5. BIJLAGEN
1. Isolatiewaarden materialen en constructies (HMR 1999);
2. Begrippenlijst;
3. Informatie en websites.

Docenten hebben dagelijks te maken met de problematiek rond geluid in industriële omgevingen. Ze leggen het niet op academische wijze uit maar op een in de praktijk bruikbare wijze.

Dit cursuswerk is door de docenten recent herwerkt en aangevuld: is een uniek naslagwerk dat praktijkgerichte hulp geeft aan ieder die met deze materie in contact komt. (milieu-eisen, klachten geluidsoverlast, trillingsvrije opstellingen, architectenbureaus, ontwerpers, facility managers, leveranciers van apparatuur en oplossingen, fabrikanten ventilatoren, maar ook bedrijfsgeneesheren en preventieadviseurs, enz..)

Demonstraties en didactisch materiaal verlevendigen de lesavonden.

Naslagwerk ( 10 cm dik) voor alle deelnemers beschikbaar. Geen e-kopie beschikbaar.

Wel krijgt U de demo's mee op USB stick.

Vraag referenties over de vorige cursussen TPIA via 0496 10 12 19 bij André DE PAEPE Organisator.
We zijn erkend voor KMO-portefeuille, Vormelek en Fonds v d Bouw.

Uit Nederland ontvangen we veel belangstelling voor deze cursus vooral vanuit expertise-bureau's

De inzichten opgedaan in deze cursus gaan een leven lang mee, is dus een investering in Uzelf!

KMO's genieten 40% reductie door onze erkenning DV O 109.627 KMO-portefeuille Vlaanderen
KMO 's betalen netto 588,00 EUR
  CODE
TPIA

STARTDATUM
do 7/05/2020

DOCENT
Paul VOET - Patrick RENS

DUUR
4 avonden + 3 namiddagen

DATA
4 Do- avonden theorie: vanaf 07/05/2020 + 3 praktijk Do- namiddagen vanaf do 11/06/2020.

PLAATS
Wilrijk A12 Benelux Businescenter

TIMING
Avonden van 19 tot 22 uur, Maaltijd gratis aangeboden vanaf 18u15 + namiddagen van 14 tot 17 uur.

KOSTEN
€ 980